Neem contact op:
info@asd-sintanthonis.nl

Wat doen wij?

De Adviesraad Sociaal Domein heeft 5 kerntaken:

 • luisteren;oor
 • adviseren;
 • volgen van de belangrijke thema’s;
 • informatie uitwisselen;
 • bevorderen van de eigen deskundigheid.

Luisteren

De Adviesraad adviseert namens de burgers van onze gemeente. Daarvoor is het van belang dat we weten wat er speelt: Wat de problemen zijn waar u tegenaan loopt en hoe we elkaar kunnen helpen. Dat vraagt van onze leden inlevingsvermogen, goed kunnen luisteren en doorvragen. Ook organiseren wij met andere adviesraden themabijeenkomsten om te luisteren naar ervaringen van burgers en professionals, zodat we die kunnen meenemen bij onze advisering.

 

Adviseren

Kerntaak van de Adviesraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren aan het College van B&W. Om dit mogelijk te maken zal de Adviesraad:

 • In principe maandelijks plenair bij elkaar komen om (on)gevraagde adviesaanvragen, conceptadviezen, preadviezen en beleidsontwikkelingen te bespreken. Betreffende ambtenaren of de wethouder van de gemeente Sint Anthonis komen soms op deze vergaderingen om conceptnota’s toe te lichten en/of input te krijgen van de Adviesraad.
 • Eén maal per maand overleg hebben met de contactambtenaar van de gemeente. Zo wordt de Adviesraad goed op de hoogte gehouden over ontwikkelingen in het gemeentelijke beleid en aanpalende thema’s, planning van adviesaanvragen en dergelijke.
 • Indien nodig contact leggen met andere ambtenaren die ook SD-zaken en SD-gerelateerde thema’s in hun pakket hebben; omgekeerd kunnen ambtenaren de Adviesraad benaderen voor overleg/advies ten behoeve van het voorbereiden van beleid.
 • Interne werkgroepen instellen onder voorzitterschap van een lid van de Adviesraad om adviezen voor te bereiden. Minimaal drie maal per jaar overleg voeren met de wethouder over zaken die van de Adviesraad en de gemeente aandacht behoeven.
 • Afstemmen, overleggen en samenwerken met SD-raden in het Land van Cuijk over regionaal spelende SD-onderwerpen. Het raadplegen van adviseurs en externe deskundigen.

 

Monitoren van belangrijke thema’s in het Sociaal Domein

De Adviesraad vindt het belangrijk dat uitwerking van thema’s die de kern van het Sociaal Domein vormen worden gemonitord. De vraag daarbij is of de uitvoering van het beleid in praktijk het beoogde en gewenste effect teweeg brengt. De Adviesraad heeft hierbij speciale aandacht voor de positie van kwetsbare burgers in onze samenleving.

Thema’s zijn bijvoorbeeld:

 • Gevolgen van de decentralisaties in het sociale domein
 • Maatschappelijke participatie in de dorpen
 • Verbinding tussen wonen, zorg en welzijn
 • Medezeggenschap van burgers en cliënten
 • Cliëntondersteuning
 • Eigen kracht
 • Keuzevrijheid
 • Inclusieve samenleving

 

Informatie uitwisselen

De Adviesraad vindt het belangrijk dat zowel leden uit de achterban, burgers als gemeenteraadsleden kennis kunnen nemen van de adviezen en activiteiten van de Adviesraad. Dit doet de Adviesraad door:

 • Het beheren van een eigen website. Op deze website worden adviezen en de reactie hierop van de gemeente geplaatst.
 • Tevens is er een overzicht van handige links naar belangenorganisaties die actief zijn op ons gebied.
 • Contact met de achterban.
 • Het desgewenst toelichten van of inspreken bij de gemeenteraad en raadscommissie en daaraan verwante onderwerpen.

 

Bevorderen van eigen deskundigheid

Een permanente taak van de Adviesraad is zijn eigen kwaliteit en functioneren te bewaken en te verbeteren. Dit doet de Adviesraad door:

 • Het afleggen van werkbezoeken en deelnemen aan bijeenkomsten, symposia en conferenties om zich te informeren over vraagstukken in het Sociaal Domein.
 • Het volgen van bijscholing over actuele thema’s. Het bijhouden van vakliteratuur en publicaties.
 • Het aangaan van contacten met andere organisaties dan de eigen achterban, om zo goed mogelijk op de hoogte te blijven van ontwikkelingen en signalen in de samenleving.
 • Het nagaan van ervaringen bij andere adviesraden over thema’s die op onze agenda staan.
 • De gewenste deskundigheidsbevordering voor de leden van de Adviesraad te organiseren.