Welkom!

Welkom!

Op 1 januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van de Wmo, Jeugd en Participatie. Van burgers wordt meer en meer verwacht dat zij op allerlei manieren meedoen aan de maatschappij. De gemeente hecht er aan burgers te betrekken bij het opstellen en voorbereiden van gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein. Om dit te realiseren heeft de gemeente Sint Anthonis ervoor gekozen de Adviesraad Sociaal Domein in te stellen. De hoofdtaak van deze Adviesraad is het gevraagd en ongevraagd adviseren over het beleid en uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Daarnaast adviseert de Adviesraad over verwante beleidsterreinen met als kern de volwaardige participatie van alle burgers bij de samenleving en daarbij speciale aandacht voor de kwetsbare onder hen. De Adviesraad heeft zich ten doel gesteld dat zijn adviezen uitvoerbaar en afgewogen zijn. Om dat mogelijk te maken, worden signalen vanuit de samenleving en de achterban van de Adviesraad omgezet in adviezen. De Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit vrijwilligers. De leden worden benoemd door de gemeente, hiervoor is gekozen omdat de Adviesraad bestaat op basis van een gemeentelijke verordening. De Adviesraad Sociaal Domein kent 3 aandachtsgebieden: Jeugd, Participatie en Wmo.